Varelevering

En utfordring alle i vår bransje kjenner til og mange står overfor daglig, er parkering i forbindelse med varelevering. For de fleste er vel ikke dette bare å regne for en utfordring, men oppleves som reelle problemer knyttet til yrkesutøvelsen. Tilrettelegging for vareleveranser med bil er ikke alltid førsteprioritet, når planlegging av kjøpesentre og storbutikker settes i gang. En selvstendig oppgave for vare- og lastebilnæringens organisasjoner er å engasjere seg aktivt i høringer som gjelder store nyetableringer, og så langt en har mulighet, forsøke å påvirke prosjektering og detaljplanlegging med sikte på tilrettelegging for nødvendig varetilførsel.

Problemet er imidlertid at næringen ofte ikke blir involvert i forkant, og at planleggingen skjer uten den nødvendige helhetstenkningen som skal til for å gi effektive og smidige løsninger.

Dette fører som kjent til at varelevering ofte kommer på kant med andre hensyn og parkering skjer med risiko for ileggelse av gebyr, kontrollavgift og i verste fall borttauing.

Vi har hatt en rekke henvendelser fra medlemmer som har kommet opp i slike situasjoner. I noen sammenhenger er det lite man kan bygge en klage på, mens det i andre tilfeller er grunnlag for å forfølge saken.

Det foreligger en utstrakt rettspraksis når det gjelder parkeringsovertredelser, og hovedtemaet er som regel om det faktisk har forekommet en parkering i lovens forstand. Her sier trafikkreglene at parkering er: Enhver hensetting av kjøretøy, selv om føreren ikke forlater det.

Det viktige unntaket er imidlertid følgende: Unntatt er kortest mulig stans for av- eller påstigning eller av- eller pålessing. Det gis altså i loven, forutsatt at parkeringen for øvrig ikke er farefull eller hindrer offentlig kommunikasjon, en anledning til å utføre sitt ærend på raskest mulig måte. Som en ”tommelfingerregel” vet vi at Trafikketaten har operert med en 10-minutters frist, men verken trafikkreglene eller rettspraksis kan tas til inntekt for et bestemt tidsintervall. Dette må vurderes på konkret og individuell basis.

Vi vil her og nå be dere om følgende: Husk å sikre dere en dokumentasjon på stedet, for hva dere leverte, til hvem og gjerne med en bekreftelse fra varemottaker. Dette vil gi et bedre utgangspunkt for å angripe et gebyr eller en kontrollavgift i ettertid.