Inndraging av førerkort

Av og til inntreffer uhell og man er som bilfører plutselig i en situasjon hvor det blir spørsmål om straff og/eller inndragning av førerkortet.

Reglene på dette saksområdet er omfattende og til dels kompliserte, og både for håndhevingsmyndigheten og publikum er det viktig å ”holde tunga rett i munnen”, når en slik situasjon oppstår.

Hjemmelsgrunnlaget for inndragning av førerkort finnes i ”Forskrift om tap av retten til å føre motorvogn mv.”, gitt med virkning fra 1/1-2004. Formålet med forskriften er å gi grunnlag for likebehandling og forutsigbarhet ved fastsettelse av tap av førerrett.

Som hovedregel er det derfor domstolene som treffer avgjørelse om tap av førerkort. Meningen er at avgjørelse om dette skal treffes i forbindelse med straffesaken, slik at man kan ta en samlet fastsettelse av konsekvensene av den straffbare handling.

Mindre alvorlige straffesaker avgjøres ofte ved forelegg. D.v.s. at politiet utferdiger en bot som bilfører står fritt til å vedta. Vedtas boten, er saken endelig avgjort ved dette.
Viktig å merke seg er at også tap av rett til førerkort, kan avgjøres ved forelegg i slike mindre alvorlige straffesaker. Det er da opp til den som får forelegget, enten å vedta eller å få saken avgjort ved domstolen. Selv om en avgjørelse ”på strak arm” i en slik presset situasjon kan synes både ubehagelig og vanskelig, gir det på den annen side en mulighet for å få avsluttet saken og raskt vite alle konsekvenser av sin forseelse.

I saker hvor det er tvil om det foreligger et straffbart forhold, er situasjonen hva gjelder inndragning av førekort en annen. Polititjenestemannen kan i disse tilfellene ta førekortet, men bare dersom han vurderer at det er skjellig grunn til å mistenke bilføreren for et forhold som kan medføre tap av rett til å føre motorvogn. Det er hevet over tvil at dette stiller den enkelte politimann overfor vanskelige vurderinger og mange tvilstilfeller. Dersom han likevel kommer til at førerkortet skal inndras, kreves det at spørsmålet om fortsatt beslag snarest mulig forelegges politijurist til vurdering. Denne skal da omgående treffe beslutning om beslaget skal opprettholdes eller ikke. Erfaringsmessig vil man i denne fasen kunne ha en rimelig mulighet til å gjøre sitt syn gjeldende og eventuelt påvirke en avgjørelse til fordel for bilføreren. Dersom en bilfører i et slikt tilfelle ikke samtykker i at førerkortet blir beslaglagt, skal saken sendes til tingretten for avgjørelse av om førerkortet skal beslaglegges midlertidig. Politiet må i så tilfelle oversende saken til tingretten inne 3 uker fra førerkortbeslaget.